Monokai Pro (Filter Ristretto)

By monokai

Professional theme and matching icons, from the author of the original Monokai color scheme.